Registruotis     Prisijungti
Gifty paslaugos viešoji oferta ir naudojimosi taisyklės

2018 kovo 1 d.
Lietuvos Respublika, Vilnius

Šis dokumentas yra pasiūlymas sudaryti Sutartį dėl UAB “Gifty” dovanų siuntimo paslaugų teikimo žemiau nurodytomis sąlygomis.

1. SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI

1.1. Šioje Ofertoje naudojamos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes:

1.1.1. Oferta - šis dokumentas “Gifty paslaugų teikimo viešoji oferta” skelbiamas internete adresu https://gifty.lt/oferta. Oferta yra skirta tik juridiniams asmenis ir fiziniams asmenims (verslininkams). Oferta nėra skirta vartotojams, kurie Paslaugas įsigyja savo asmeniniams, su verslu nesusijusiems, poreikiams tenkinti;

1.1.2. Akceptavimas, Ofertos Akceptavimas - besąlyginis Ofertos priėmimas atlikus veiksmus nurodytus 8-ame Ofertos skyriuje. Akceptavus Ofertą Sutartis laikoma sudaryta;

1.1.3. Paslaugos - Gifty paslaugos suteikiančios galimybę kurti ir siųsti Dovanų kuponus Gavėjams pagal šios Ofertos sąlygas;

1.1.4. Gavėjas - Užsakovo nurodytas trečiasis asmuo, kuriam yra siunčiamas Dovanų kuponas. Gavėjas yra identifikuojamas pagal telefono numerį arba el. pašto adresą;

1.1.5. Dovanų kuponas - unikalus identifikuojantis kodas suteikiantis teisę Dovanų kupono kodo turėtojui pateikus jį Partnerių tinkle gauti Dovanų kupone nurodytas prekes arba paslaugas su 100 % arba kita Dovanų kupone nurodyta nuolaida;

1.1.6. Asortimentas - Partnerių produktai prieinami siuntimui Gavėjams Dovanų kuponų pavidalu.

1.1.7. Gifty svetainė - internetiniai puslapiai pasiekiami per domeną Gifty.lt.

1.1.8. Partneriai, Gifty partneriai - tretieji asmenys, su kuriais Gifty yra sudariusi sutartis dėl prekių ir paslaugų perpardavimo naudojant Dovanų kuponus.

1.1.9. Sutartis - sutartis tarp Užsakovo ir Gifty dėl atlygintinų paslaugų teikimo, kuri yra sudaroma Užsakovui Akceptavus Ofertą.

1.1.10. Užsakovas - asmuo akceptavęs Ofertą. Užsakovas atsako už visus savo arba savo atstovų veiksmus atliktus Kliento aplinkoje.

1.1.11. Kliento aplinka - programinė sąsaja, kurios pagalba Užsakovas sąveikauja su Gifty. Kliento aplinkoje pateikiama informacija apie Asortimentą, statistiniai duomenys ir kita informacija apie Gifty paslaugas, o taip pat leidžia Šalims nuotoliniu būdu sąveikauti tarpusavyje Sutarties ribose (apimant Dovanų kuponų sukūrimą ir siuntimą, tačiau neapsiribojant tuo). Kliento aplinka yra prieinama Užsakovui autorizuojantis Užsakovo slapyvardžiu ir slaptažodžiu Gifty Svetainėje, per išorines programas arba naudojant programavimo sąsajas (API).

1.1.12. Šalys - Užsakovas ir Gifty kartu.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Gifty įsipareigoja atlygintinai teikti Paslaugas Užsakovui Ofertoje nurodytomis sąlygomis ir tvarka, o Užsakovas įsipareigoja sumokėti už Paslaugas Ofertoje numatyta tvarka.

3. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

3.1. Paslaugos teikiamos tik Užsakovams, kurie tinkamai Akceptavo Ofertą. Paslaugos pradedamos teikti nuo Ofertos Akceptavimo momento kaip įtvirtinta Ofertos 8 skyriuje.

3.2. Užsakovui suteikiama teisė savarankiškai naudotis Paslaugomis naudojantis Kliento aplinka.

3.3. Užsakovas (arba jo atstovas) savarankiškai sukuria ir siunčia Dovanų kuponus iš pateikto asortimento Gavėjams.

3.4. Šalys susitaria, kad Sutartis yra sudaroma Gavėjų naudai.

3.5. Dovanų kuponų kaina yra nurodyta Kliento aplinkoje. Gifty turi nevaržomą teisę savo nuožiūra keisti Paslaugų kainą apie tai paskelbiant Kliento aplinkoje. Kainos pasikeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Kliento aplinkoje momento.

3.6. Gifty turi teisę vienašališkai bet kuriuo metu sustabdyti Paslaugų teikimą, jeigu suteiktų Paslaugų vertė viršija Užsakovo į Gifty atsiskaitomąją sąskaitą avansu sumokėtą sumą. Nurodytu atveju Paslaugų teikimas atnaujinamas Užsakovui sumokėjus papildomas sumas į Gifty atsiskaitomąją sąskaitą.

3.7. Užsakovas atsako už prisijungimo duomenų (slaptažodžio ir slapyvardžio) saugumą. Visi veiksmai atlikti Kliento aplinkoje arba kitais būdais panaudojus Užsakovo slapyvardį ir slaptažodį laikomi atliktais paties Užsakovo. Užsakovas atsako už veiksmus atliktus naudojantis Užsakovo slaptažodį ir slapyvardį. Gifty neatsako už neteisėtą Užsakovo prisijungimo duomenų panaudojimą, išskyrus atvejus jeigu egzistuoja Gifty kaltė.

3.8. Užsakovas sutinka, kad siekiant užtikrinti Sutarties sąlygų vykdymą, t.y. apskaičiuojant Dovanų kuponų panaudojimą, Paslaugų kainą, naudojami Gifty automatinės apskaitos sistemos duomenys pagal Partnerių pateiktą informaciją.

3.9. Gifty neteikia jokių garantijų dėl Užsakovo priimtų sprendimų rezultatų (efektyvumo) vykdant Dovanų kuponų siuntimą naudojant Gifty Paslaugas.

4. Gifty TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Gifty įsipareigoja:

4.1.1. suteikti Užsakovui galimybę siųsti Dovanų kuponus Gavėjams SMS žinutėje arba el. paštu Užsakovų nurodytu telefono numeriu arba el. pašto adresu;

4.1.2. užtikrinti sklandų Dovanų kuponų panaudojimą Partnerių tinkluose bei Dovanų kupone nurodytų prekių ir (arba) paslaugų suteikimą Dovanų kuponą pateikusiems Gavėjams, Dovanų kupone nurodytomis sąlygomis, nepriklausomai nuo šios Sutarties galiojimo trukmės;

4.1.3. naudoti iš Užsakovo gautą informacija tik Paslaugų teikimo pagal Sutartį užtikrinimui;

4.1.4. teikiant Paslaugas pagal Sutartį užtikrinti Užsakovui (arba jo atstovui) galimybę prieiti prie ataskaitų ir statistikos per Klientų aplinką naudojant Užsakovo slapyvardį ir slaptažodį. Gifty neatsako už kliūtis Užsakovui susipažinti su ataskaitomis bei statistika dėl nepriklausančių nuo Gifty priežasčių;

4.1.5. užtikrinti Dovanų kuponų siuntimui reikalingų bei Užsakovo (arba jo atstovo) pateikiamų duomenų bei kampanijų konfidencialumą.

4.2. Gifty turi teisę:

4.2.1. gauti atlyginimą už Paslaugas Ofertos 6 skyriuje numatyta tvarka;

4.2.2. laikinai sustabdyti Paslaugų teikimą Užsakovui dėl techninių, technologinių arba kitų priežasčių, trukdančių teikti paslaugas, kol tokios kliūtys bus pašalintos.

5. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Užsakovas įsipareigoja:

5.1.1. savarankiškai ruošti žinučių kurių pagalba siunčiami Dovanų kuponai šablonus;

5.1.2. atsiskaityti Gifty už Paslaugas Ofertos 6 skyriuje numatyta tvarka, įskaitant Dovanų kuponų vertę;

5.1.3. Pateikti Gifty teisingus duomenis apie Gavėją, reikalingus teikti Paslaugas bei iš anksto tinkamai pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus informuoti duomenų subjektus, kurių asmens duomenis tvarko, apie tai, kad asmens duomenys bus perduodami Gifty;

5.1.4. vykdyti kitus Ofertoje numatytus įsipareigojimus.

5.2. Užsakovas turi teisę:

5.2.1. matyti Paslaugų ataskaitas bei statistiką Klientų aplinkoje;

5.2.2. naudotis Paslaugomis bet kuriuo metu.

6. PASLAUGŲ KAINA BEI APMOKĖJIMO SĄLYGOS

6.1. Paslaugos yra teikiamos su sąlyga, kad už jas yra atsiskaityta avansu. Užsakovas įvykdo pageidaujamo dydžio avansinį mokėjimą į Gifty sąskaitą, kuris bus naudojamas atsiskaityti už Paslaugas.

6.2. Gifty Paslaugų kaina skaičiuojama kaip suma visų už ataskaitinį laikotarpį išsiųstų (parsisiųstų) Dovanų kuponų verčių suma. Kiekvieno atskiro Dovanų kupono vertė yra pateikiama Klientų aplinkoje prieš siuntimą (parsisiuntimą).

6.3. Ataskaitinis Paslaugų teikimo laikotarpis yra vienas kalendorinis mėnuo.

6.4. Apmokėjimas už paslaugas yra vykdomas negrynaisiais pinigais, bankiniu pavedimu arba kitais būdais pateiktais Gifty kliento aplinkoje. Mokėjimas yra pasirenkamas ir vykdomas paties Užsakovo. Mokėjimo saugumas, konfidencialumas arba kiti su mokėjimu susiję klausimai yra sutarties tarp Užsakovo ir mokėjimą vykdančios organizacijos objektas, bei nėra susiję su šios Sutarties Šalių teisėmis bei įsipareigojimais.

6.5. Kiekvieną mėnesį iki 5 (penktos) kalendorinės dienos bei po Paslaugų pagal Sutartį teikimo pabaigos, Gifty formuoja Suteiktų Paslaugų Aktą, detalią ataskaitą apie suteiktas Paslaugas bei PVM sąskaitą-faktūrą atsižvelgiant į faktiškai suteiktas per ataskaitinį laikotarpį Paslaugas. Suteiktų Paslaugų Aktas, Detalioji ataskaita bei PVM sąskaita-faktūra yra prieinami Kliento aplinkoje.

6.6. Laikoma, kad Gifty tinkamai suteikė ataskaitoje nurodytas Paslaugas ir Užsakovas jas priėmė, jeigu Užsakovas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po ataskaitinio laikotarpio pabaigos Gifty nepateikė motyvuotų prieštaravimų raštu dėl Paslaugų.

6.7. Užsakovui per 12 paskutinių mėnesių nesinaudojus Gifty paslaugomis bei nepareikalavus grąžinti avansinio mokėjimo likučio, tas likutis yra užskaitomas Gifty naudai ir nėra grąžinamas.

7. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR TVARKYMAS

7.1. Užsakovas Pateikia Gifty duomenis ir informaciją, kuri yra pagrįstai reikalinga Paslaugos suteikimui pagal Sutartį. Gifty turi teisę naudoti gautą iš Užsakovo informaciją tik Sutarties vykdymo tikslu remiantis Sutarties sąlygomis.

7.2. Informacija, kuri tapo žinoma pasirašius šią Sutartį, taip pat šios Sutarties pagrindu perduoti asmens duomenys yra laikomi konfidencialia ir viešai neskelbiama be kitos Šalies sutikimo informacija, išskyrus įstatymo numatytus atvejus arba tokios informacijos atskleidimas yra būtinas Gifty ir Užsakovui įvykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Konfidencialumo reikalavimas nėra taikomas viešai skelbiamai informacijai.

7.3. Prie šios Sutarties papildomame asmens duomenų tvarkymo susitarime Šalys nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.

7.4. Gifty įsipareigoja suteikti Užsakovui galimybę savarankiškai sunaikinti (neatstatomai užkoduoti) pateiktų Gavėjų duomenis, kurie nebėra būtini Paslaugos teikimui. Gifty įsipareigoja nenaikinti Gavėjų duomenų gautų iš Užsakovo vienašališkai.

8. OFERTOS AKCEPTAVIMAS IR SUTARTIES SUDARYMAS

8.1. Užsakovas Akceptuoja Ofertą sumokėdamas avansinę įmoką už Ofertoje nurodytas Paslaugas.

8.2. Nuo Užsakovo atlikto avansinio mokėjimo įskaitymo į Gifty sąskaitą Oferta laikoma Akceptuota ir patvirtina Sutarties sudarymą.

9. OFERTOS GALIOJIMAS IR SĄLYGŲ KEITIMAS

9.1. Oferta įsigalioja nuo patalpinimo internete adresu https://gifty.lt/oferta momento ir galioja iki tol, kol Oferta nėra atšaukta Gifty. Ofertos atšaukimu laikomas jos išėmimas iš interneto nurodytu adresu.

9.2. Gifty pasilieka teisę įtraukti Ofertos sąlygų pakeitimus bei atšaukti Ofertą bet kuriuo metu savo nuožiūra. Atsiradus pakeitimams Ofertoje, tokie pakeitimai įsigalioja nuo patalpinimo Internete 9.1. punkte nurodytu adresu momento, jeigu kitoks pakeitimų įsigaliojimo terminas nenumatytas Ofertoje.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR SĄLYGŲ KEITIMAS

10.1. Sutartis įsigalioja nuo Ofertos Akceptavimo momento ir galioja: (a) iki visiško Sutarties sąlygų įvykdymo, t.y. Užsakovo apmokėjimo už Gifty Paslaugas bei Gifty Paslaugų suteikimo Užsakovo apmokėta apimtimi, arba (b) iki Sutarties nutraukimo momento.

10.2. Užsakovas sutinka, kad Ofertos sąlygų pakeitimas reiškia ir atitinkamų galiojančios Sutarties tarp Užsakovo bei Gifty sąlygų pakeitimą, o tokie pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento.

10.3. Sutartis yra laikoma nutraukta nuo to momento, kai Gifty atšaukia Ofertą ir apie tai paskelbia internete 9.1 p. nurodytu adresu.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

11.1. Sutartis gali būti nutraukta:

11.1.1. Šalių bendru susitarimu;

11.1.2. Bet kuri iš šalių turi teisę vienašališkai nesikreipdama į teismą nutraukti Sutartį, pranešdama apie tai kitai Šaliai raštu. Sutartis laikoma nutraukta nuo to momento, kai kita Šalis gauna pranešimą apie Sutarties nutraukimą. Sutarties nutraukimas neturi įtakos Šalių teisėms ir pareigoms, kurios turi būti vykdomos po Sutarties nutraukimo.

11.1.3. Bet kuriai iš Šalių padarius esminį Sutarties pažeidimą (CK 6.217 str. 1 d.).

12. PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

12.1. Sutarties galiojimo metu Gifty dės visas pastangas šalinant galimus sutrikimus ir klaidas, jiems atsiradus, per maksimaliai trumpą laiką.

12.2. Išskyrus garantijas tiesiogiai nurodytas Ofertoje, Gifty neteikia jokių kitų tiesioginių arba menamų garantijų pagal šią Sutartį ir tiesiogiai atsisako bet kurių garantijų dėl Užsakovo konkrečių tikslų pasiekimo.

12.3. Sutikdamas su sąlygomis ir prisiimdamas Ofertos sąlygas Akceptuodamas Ofertą, Užsakovas (arba Užsakovo atstovas, apimant fizinius asmenis, tinkamai įgaliotus sudaryti sutartį Užsakovo vardu) užtikrina ir garantuoja Gifty, kad:

12.3.1. Užsakovas (Užsakovo atstovas) pateikė teisingus duomenis, tame tarpe asmens Užsakovo (Užsakovo atstovo) duomenis Gifty vartotojo registracijos Gifty metu, bei teisingus duomenis (įskaitant asmens), jeigu tokie yra būtini, pildant mokėjimo už Gifty Paslaugas dokumentus.

12.3.2. Užsakovas (Užsakovo atstovas) sudaro sutartį laisva valia, ir patvirtina, kad: (a) išsamiai susipažino su Ofertos sąlygomis, (b) visiškai supranta Ofertos ir Sutarties dalyką, (c), visiškai suvokia savo veiksmų svarbą ir pasekmes Sutarties sudarymo ir vykdymo atžvilgiu.

12.3.3. Užsakovas (Užsakovo atstovas) turi visas teises ir įgaliojimus, reikalingus Sutarties sudarymui ir vykdymui.

12.3.4. Užsakovo pateikta ir išsiųsta informacija (įskaitant, bet neapsiribojant žinučių turiniu, logotipais, šūkiais), nepažeidžia galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimų, taip pat jokių trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų.

13. ATSAKOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

13.1. Už Sutarties pažeidimą šalys atsako pagal Sutartį bei galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

13.2. Šalių atsakomybė pagal Sutartį yra ribojama tik tiesioginiais nuostoliais (netiesioginiai nuostoliai neatlyginami).

13.3. Gifty jokiais atvejais neatsako už: (a) už bet kokią žalą, atsiradusią dėl Užsakovo, Užsakovo atstovų ar Užsakovo nurodytų Gavėjų veiksmų ar neveikimo; (b) bet kokius netiesioginius nuostolius; (c) Paslaugos teikimu Užsakovo siekiamo rezultato nepasiekimą; (d) Užsakovo ar trečiųjų asmenų negautą naudą; (d) Užsakovo galimybes apmokėti už Paslaugas pasirinktu mokėjimo būdu.

13.4. Bendras Gifty atsakomybės pagal Sutartį dydis, įskaitant baudų (palūkanų ir pan.) bei nuostolių dydį, pagal bet kokį ieškinį arba pretenziją pagal Sutartį ir jos vykdymą ribojama 20% (dvidešimt procentų) suma nuo per paskutinį kalendorinį mėnesį suteiktų Paslaugų kainos, išskyrus atvejus, jeigu egzistuoja Gifty tyčią ar didelis neatsargumas.

14. KITOS SĄLYGOS

14.1. Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14.2. Kiekvienas ginčas, kylantis iš šios Sutarties ar su ja susijęs, galutinai sprendžiamas arbitražu Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal Arbitražo procedūros reglamentą.

14.3. Arbitražo teismo arbitrų bus vienas. Arbitražo vieta – Vilnius, Lietuvos Respublika. Arbitražiniame procese bus vartojama lietuvių kalba. Ginčui taikytina Lietuvos Respublikos materialinė teisė.

14.4. Visi pranešimai pagal Sutartį gali būti siunčiami kitai Šaliai: el. paštu (a) Užsakovo adresu nurodytu registracijos metu arba vėliau Kliento aplinkoje (b) Gifty adresu nurodytu Ofertoje iš Užsakovo adreso nurodyto registracijos metu arba vėliau Kliento aplinkoje, arba registruotu laišku su patvirtinimu apie gavimą arba kurjeriu su patvirtinimu apie pristatymą.

14.5. Jeigu viena arba daugiau Sutarties sąlygų dėl kokios nors priežasties yra negaliojančios ir neturi teisinės galios, tokios sąlygos neturi įtakos jokių kitų Ofertos (Sutarties) sąlygų galiojimui.

14.6. Nei viena iš Šalių neturi teisės perduoti savo teisių ar pareigų pagal Sutartį kitiems asmenims be kitos Šalies rašytinio sutikimo.

15. Gifty REKVIZITAI

Gifty, UAB
Įmonės kodas: 302704173
PVM mokėtojo kodas: LT100006652118
Registracijos adresas: Lenktoji g. 1, Kalviškės, Vilnius raj., Lietuva
El. paštas: info@gifty.lt

 

Kontaktai
Gifty, UAB
Saulėtekio al. 15
Vilnius 10224
Lietuva
Tel.: +370 679 38855
El. paštas:
business@gifty.lt
Įmonės kodas: 302704173
Request our team show how gifty will help for your business:
Send